Logo
  grundlag for skovrådet.jpg

  Coops folkeskove skal være til gavn for klima og miljø såvel som borgerne omkring dem. Derfor er det vigtigt, at lokale borgere inddrages i udviklingen af den folkelige brug af skoven. Dette skal ske igennem lokale skovråd.

  De lokale skovråd nedsættes af Coop Folkeskove A/S. Som udgangspunkt nedsættes der et skovråd pr. skov, men hvor det giver mening kan Coop Folkeskove A/S nedsætte et lokalt skovråd til flere skove.

  Det lokale skovråds opgaver

  Skovrådet skal facilitere friluftsaktiviteter, rekreative tiltag i skoven og input til naturprojekter båret af borgere, foreninger eller andre lokale samarbejdspartnere.

  Dertil skal de lokale skovråd sikre lokal forankring og repræsentere et bredt snit af grønne organisationer og borgernes interesser i udviklingen af rekreative tiltag og aktiviteter i skoven samt bidrage med lokal indsigt i sparringen med den driftsansvarlige for skoven og Coop Folkeskove A/S.

  Det lokale skovråd er desuden ansvarlig for at synliggøre borgernes muligheder i folkeskoven samt muligheden for at bidrage til udviklingen af brugen af skoven både gennem lokalt netværksarbejde, medier og digitale aktiviteter.


  De lokale skovråds formål består således af fire elementer:

   Udføre og facilitere lokalt engagement, aktivitet og tiltag

   Sikre lokal forankring

   Fremsætte input vedrørende driften og brugen af skoven

   Synliggøre borgernes muligheder for deltagelse og udvikling

  landskab med gård.jpg
  grøn.jpg

  Mandat og roller

  Det lokale skovråd er ansvarligt for, at der løbende sker aktiviteter og tiltag i folkeskovene, der engagerer så mange aktører og borgere som muligt. Skovrådet kan både være direkte udførende, men også faciliterende. Facilitering af tiltag kan eksempelvis ske ved, at medlemmer af skovrådet henvender sig til lokale aktører eller borgere m.h.p., at de sammen kan udvikle og udføre tiltag, eller den anden vej; at skovrådet modtager forslag eller ansøgninger fra lokale aktører, som skovrådet godkender og eventuelt understøtter.

  Alle eksterne forslag til friluftaktiviteter, tiltag eller input til naturprojekter skal godkendes af skovrådet.

  Ansvaret og beslutningskompetencen for drift, brug og rejsning af skoven ligger hos den lokale driftsansvarlige fra Hedeselskabet. Det betyder, at alle skovrådets forslag til tiltag og skovaktiviteter skal godkendes af den lokale driftsansvarlige. Den lokale driftsansvarlige er forpligtet til at orientere og få input fra skovrådet om diverse tiltag inden for dennes område, ligesom denne skal indgå i dialog om mulige løsninger på forslag fra skovrådet eller på forslag, som skovrådet har modtaget fra borgere eller lokale aktører, som de ønsker udført.

  Arbejdsform

  Det lokale skovråd konstituerer sig med et formandskab; en formand og en næstformand.

  Skovrådet tilrettelægger selv sit arbejde, herunder antal møder om året, dog minimum tre årlige møder.

  Dagsordenen for skovrådets møder udarbejdes af formanden eller et rådsmedlem, der af bestyrelsen har fået tildelt opgaven. Andre medlemmer kan indsende punkter til behandling på mødet.

  Efter hvert møde udarbejder skovrådet et referat, der enten godkendes mellem møderne pr. mail eller ved det følgende møde.

  Den lokale driftsansvarlige for skoven, deltager som udgangspunkt i møderne, men er ikke medlem af skovrådet.

  Skovrådet træffer afgørelse om deltagelse af ikke-medlemmer, herunder den driftsansvarlige, ved konkrete møder eller dagsordenpunkter.

  Medlemmerne af skovrådet har tavshedspligt med hensyn til, hvad de igennem deres arbejde i rådet, erfarer af personlige og forretningsmæssige forhold.

  Udpegning af rådsmedlemmer

  Coop Folkeskove A/S beslutter oprettelse og evt. nedlæggelse af et lokalt skovråd. Skovrådene består af fire til otte medlemmer.

  Som udgangspunkt er det kun personer, der er personligt medlem af Coop, der kan blive medlem af de lokale skovråd. Coop Folkeskove A/S kan dog dispensere fra dette i særlige tilfælde.
  Et medlem af et lokalt skovråd fungerer i en 3-årig periode.

  Sammensætningen af det lokale skovråd skal sikre lokal forankring, ligevægt af interesser og en bred vifte af viden. I de tilfælde hvor et skovrådsmedlem udpeges, skal medlemmet i det omfang det er muligt, udpeges af sin forenings lokale bestyrelse, og det er op til foreningerne, om de internt skal lave en demokratisk valgproces udvælgelsen af deres repræsentant.

  Rådet skal således bestå af repræsentanter fra:

  • Danmarks naturfredningsforening
  • Friluftsrådet
  • 1-2 lokale borgere, der er medlem af Coop *
  • 1 – 4 repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger, for eksempel Dansk Ornitologisk forening eller en eller flere af de lokale spejderorganisationer **
  • Op til 2 relevante lokale repræsentanter, som er udpeget af Coop Folkeskove A/S.

  landredskab.jpg
  grøn.jpg

  Økonomiske forhold

  Arbejdet i det lokale skovråd er ulønnet.

  Drifts- og aktivitetsbudget
  For hvert kalenderår afsætter Coop Folkeskove A/S et beløb til rådets almindelige drift og forplejning til møder. Derudover afsættes også et aktivitetsbeløb, som de lokale skovråd kan disponere over til aktiviteter, som beskrevet i rådenes formål.

  Mødefaciliteter

  Det lokale skovråd er velkommen til at benytte den lokale Coop butiks
  mødefaciliteter, blot skal dette være efter aftale med butikkens bestyrelse og uddeler.

  Organisatorisk understøttelse

  Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

  • Rådgivning af både forenings-, bestyrelses- og opgaveforhold

  Organisatorisk understøttelse

  Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

  • Sparring om tiltag

  Organisatorisk understøttelse

  Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

  • Koordination mellem Coop Folkeskove A/S og de lokale skovråd

  Organisatorisk understøttelse

  Coop Folkeskove A/S sikrer sekretariatsbistand til de lokale skovråd. Bistanden består bl.a. af:

  • Administration af økonomi

  Vil du vide mere? 

  Ønsker du at vide mere om Skovrådet kontakt da:

  Mia Brøndum Andersen
  Projektansvarlig for Skovrådet
  +45 2112 5728
  mia.andersen@coop.dk

  Karsten Toksvig
  Specialkonsulent 
  +45 2495 9159
  karsten.toksvig@coop.dk

  Vi bestræber os på at give dig svar inden for 5 hverdage.


  Coop Folkeskove A/S 
  Roskildevej 65 
  2620 Albertslund


  CVR
  41488972

  Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.