Logo
Solceller

Energipolitikken i Coop

Klima har altid været en mærkesag for Coop. Den stigende CO2 udledning på globalt plan
vil på sigt få store konsekvenser for både klimaet og miljøet. Coop ser det som en pligt og
en vigtig del af vores arbejde med Ansvarlighed at gå i fronten og arbejde målrettet for at
mindske klimabelastningen og yde vores bidrag til den samlede reduktion af drivhusgasser
herunder CO2.

Derfor har Coop sat et ambitiøs mål om at blive klimapositiv i 2030, hvilket svarer til en
reduktion på 18% af det samlede energioptag i forhold til 2018. Klimamålsætningen
indenfor energi, hvor principper som total-cost-of-ownership og cradle-2-cradle skal
danne grundlag for den grønne bæredygtige omstilling.

Coop arbejder målrettet for at minimere energiforbruget af egen drift og fastholde
forbruget på det lavest mulige niveau under hensyntagen til en bæredygtig og økonomisk
forsvarlig drift af Coops kerneforretning. Gennem store investeringer i vedvarende
energi, energioptimering, udfasning af fossile energikilder (olie og naturgas)
reduceres energiforbruget på tværs af virksomheden. Ydermere vil Coop være med til
at fremtidssikre den grønne energiforsyning og udnytte energiressourcer optimalt ved at
anvende vedvarende energi og fremme udnyttelse af overskudsvarme til gavn for den
grønne omstilling ved at reducere optaget af energi fra offentligt net.

Reducering af energiforbruget er en vigtig del af Coops arbejde med ansvarlighed og med
implementering af den internationale standard ISO 50001 Energiledelse, sikres der en
struktureret, systematisk og kontinuerlig tilgang til arbejdet med energioptimering,
nedsætte energiforbruget, gradvist øge energieffektiviteten, sænke energiomkostninger
og tydeligt reducere miljøpåvirkningen

I Coop forpligter vi os til:

 • At opstille energimål og handlingsplaner for en fastsat periode
 • At sikre nødvendige ressourcer til arbejdet med energioptimering og målopfyldelse
 • At følge op på målsætninger og foretage korrigerende handlinger, hvis der er risiko for manglende opfyldelse
 • At udarbejde nøgletal til styring og overvågning af energiforbruget
 • At sikre energirigtig tilgang i forhold til design og indkøb af produkter og serviceydelser
 • At optimere og forbedre energianvendelse samt energiledelsessystemet
 • At kontrollere og vedligeholde energiforbrugende udstyr
 • At informere, motivere og uddanne relevante medarbejdere inden for energiområdet
 • At sikre overholdelse af relevante lovkrav og andre relevante krav

Sådan når vi forpligtelserne:

 • Løbende at definere og tilpasse energimål
 • At igangsætte handlinger, der sikrer opnåelse af energimålene
 • At overvåge og måle energiforbruget
 • At opretholde et effektivt ISO 50001 energiledelsessystem og forbedre processer
 • Løbende at tage stilling til aktiviteternes betydning og indflydelse på energiforbruget
 • At have klare definerede roller, ansvar og beføjelser
 • At informere, motivere og uddanne medarbejdere samt eksterne samarbejdspartner til at medvirke til et lavere energiforbrug i drift.
 • At have en indkøbspolitik -og procedurer, som gør det muligt at foretage energirigtige indkøb og design
 • At prioritere de nødvendige investeringer i energirigtigt udstyr
 • At stille krav til vores leverandører om anvendelse af energirigtigt udstyr, design og drift.
 • At overvåge relevante lovkrav og andre relevante krav