Logo
coop folkeskove video med knap
coop folkeskove mobil version med knap

Velkommen til Coop Folkeskove

Over de næste ti år åbner Coop 10 folkeskove fordelt over hele Danmark. De nye skove og naturarealer er for alle og skal skabe merværdi i de lokalsamfund hvor de etableres. Ved lokalt engagement og lokale skovråd skal de bidrage til at skabe rum for fællesskab og aktiviteter.

Hvad skal skovene?

Skovene etableres som ny skov og natur i Danmark med henblik på binding og lagring af CO2. Desuden er ønsket at skabe mere offentlig tilgængelig skov, der fremmer en mere mangfoldig natur.

Skovene skal bidrage til, at Coop kan blive klimapositiv i 2030 og samtidig understøtte de nationale målsætninger om 70% reduktion af COudledning i 2030, samt bidrage positivt til biodiversiteten og forøgelsen af det danske skovareal til 25%.

Skov- og naturarealerne skal designes og udvikles med stor fokus på rekreative værdier – men hvor der samtidig tages hensyn til udvikling af biodiversiteten, drikkevandsbeskyttelse og skovens træproduktion.

Vi er glade for, at det første stykke jord er i hus – 113 hektarer ved Holstebro, hvoraf de 80 hektar ejes af Coop og resten af vores samarbejdspartner Hedeselskabet.

Åbningen af Coops, og dermed vores fælles, første folkeskov skal selvfølgelig fejres. Vi inviterer derfor til åbning af folkeskoven, når vi kan være flere samlet igen - forhåbentlig i foråret 2021. Det glæder vi os meget til.

Coops første folkeskov ved Idomlund og Storå i Holstebro er i hus

luftfoto_idomlundvej_2.jpg

Klik her, og se hvor den nye Coop Folkeskov ligger

Vi har indgået et samarbejde med Hedeselskabet, der har årelang erfaring med beplantning, drift og udvikling af skove, så vi sikrer den mest optimale løsning i forhold til bl.a. plantning af træer, biodiversitet, CO2 optag og løbende drift og varetagelse af skovene. Jorden ved Idomlund og Storeå i Holstebro har de seneste år været dyrket som økologisk landbrug, og vi fortsætter naturligvis den sprøjtefri drift, når vi går i jorden.

bitmap.png

Skovrådet

Som medlem af skovrådet vil du være med til at sikre, at der løbende sker aktiviteter i folkeskovene, der engagerer så mange som muligt.

Om Coop Folkeskove

Coops ambition

Vores ambition er at gøre noget godt for miljøet og samtidig skabe miljøer at være fælles om. Vi vil bidrage til at skabe nye grønne åndehuller, der både trækker samfundet i en mere bæredygtig retning, og som kan fungere som fristeder for de fællesskaber, der altid har gennemsyret os som andelsforening og demokratisk ejet virksomhed.

Skove kan noget særligt

For skove kan noget særligt. Skoven danner rammen om familien og vores fællesskab, som er noget af det, Coop er født ud af for mere end 150 år siden. Ansvarlighed er vores arv, og derfor passer skovrejsning helt naturligt til vores DNA. Klik her, hvis du vil vide mere om vores Ansvarlighedsstrategi.

Vidste du at...

...Den overordnede målsætning med Coops folkeskove er at skabe 1.000 hektar ny skov og natur i Danmark inden 2030, fordelt på cirka 5–10 skove. Formålet er yderligere at skabe mere offentlig tilgængelig skov og natur i Danmark, samt fremme en mere mangfoldig natur. Hvordan?

landskab.jpg

Q&A Coop Folkeskove 

Går penge fra Pant-donationer ubeskåret til skovrejsning?

Pengene går ubeskåret til Coop Folkeskove A/S som har til eneformål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding. Således kan pengene, ud over jordkøb og beplantning, også f.eks. gå til at drifte arealer så det sikres at træerne gror (rense de første år), naturprojekter som søer, vandløb og stier og andre projektudviklingsaktiviteter i relation til arealer. Vi forpligter os dog til at 17 kroner doneret skaber ca. 1 kvadratmeter ny skov og natur areal i Danmark.

Hvorfor koster det 17 kroner at lave ny skov og natur i Danmark?

Pengene går primært til køb af jorde, etablering af beplantning, etablering af søer, vandløb og andre naturprojekter med biodiversitet i højsæde. Desuden etableres der stier og adgangsveje og der opsættesvildthegn for at sikre at unge træer en sikker vækst de først år inden vildthegnene tages ned. Særligt køb af jorde er en tung post og typisk vil denne poste alene udgøre 12-13 kroner per kvadratmeter.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på pengene går til ny skov og natur i Danmark?

Coop Folkeskove A/S er oprettet som et selvstændigt selskab under følgende formål: ”Coop Folkeskove A/S har til formål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding til gavn for klimaet, samt anden efter bestyrelsens beslutning tilknyttet aktivitet”. Således er naturskabelse eneformålet og fordi det er et selvstændigt selskab, vil der altid være fuld åbenhed i forhold til de økonomiske disponeringer.

Hvor kommer den næste Coop Folkeskov?

Vi ved endnu ikke hvor den næste Coop Folkeskov kommer til at blive placeret. Vi er i dialog med en stribe relevante aktører om mulige placeringer men der er mange forhold der skal på plads inden det står klart hvor det bliver. Ambitionen er dog 5-10 skove på i alt 1.000 Hektar inden 2030 fordelt geografisk i landet, så flest mulige danskere kan få glæde af dem.

Hvad sker der hvis det bliver dyrere eller billigere at etablere skovområder?

Selvom vi regner med i gennemsnit at skulle investere 17 kroner per kvadratmeter skov og natur vil prisen variere fra sted til sted. Særlig påvirkning fra prisen på jorden og eventuelle eksterne bidrag fra eksempelvis tilskudsordninger eller vandforsyningsselskaber vil påvirke projektomkostningerne. Det er derfor vi skriver ca. angivelser på arealet til bidragsydelserne. Vi håber dog de fleste projekter kan realiseres for mindre end 17 kroner per kvadratmeter i omkostning for Coop Folkeskove så bidragene kan række endnu længere.

Kan Coop Folkeskove sælge arealerne?

Arealerne købes og opbygges ikke med henblik på salg. Men skulle bortsalg, af en eller anden ukendt årsag blive relevant, så vil det kunne forekomme. På alle skovarealerne vil der dog blive ansøgt om omdannelse til fredskov, således kan bidragsyder vide sig sikker på at skovarealerne vil forblive skov til evig tid.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på at opgjorte klimaeffekter af Coop Folkeskove er reelle?

Coop Folkeskove har en ambition om at skabe de første anerkendte klimakreditter fra projekter på dansk jord. Derfor har vi gennemført en høringsproces af en nøje gennemgang af vores tilgang til opgørelsen af klimaeffekterne. Dette høringsdokument udleveres gerne hvis det har interesse. Det kan blandt andet nævnes at klimaopgørelsen fokuserer alene på CO2-effekten der er varig, således vil eventuel hugst der fjernes fra skoven, ikke indgå i opgørelsen af klimakreditterne.

Hvordan sikres det, at arealerne bliver publikumsvenlige og benyttes af danskerne?

Alle Coop Folkeskove får deres eget demokratisk nedsatte skovråd bestående af lokale ildsjæle, der ønsker at sikre lokal forankring og rekreativ udnyttelse af naturarealerne. Herudover er det altid vigtigt i udvælgelsen af arealerne, at det ligger placeret så der er et opland, der kan få gavn af områderne.

I stedet for at Coop benytter klimaeffekten fra mit bidrag i klimaregnskabet, kan jeg så selv ”få” klimaeffekten?

Coop har udviklet en transparent og gennemarbejdet metode til at sikre monitorering og verifikation af CO2-effekten fra folkeskovene. Afhængigt af årstal, beplantningstype, vejrforhold og en række parametre opgøres den årlige CO2-effekt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt administrere, på transparent vis, at klimaeffekterne tilskrives mindre bidragsydere, men måske det vil være muligt på et tidspunkt.

Hvordan kan jeg bidrage til skov og naturskabelse i Coop Folkeskove?

På nuværende tidspunkt kan der gives bidrag ved skovbeviser på dette link. Prisen er 50 kroner per 3 kvadratmeter. Herudover kan du i udvalgte Coop butikker donere din pant ligesom det snarligt vil være muligt via PRIME at vælge Coop Folkeskove som månedlig fordel. I PRIME vil tilvalg af Coop Folkeskove give 1 kvadratmeter ny skov og natur i Danmark per måned.

Vores skovløfter

Det skal være muligt at skabe attraktive aktiviteter for alle aldersgrupper i Coops Folkeskove.

Vi vil engagere vores medlemmer, kunder og samarbejdspartnere til at blive en del af Coops Folkeskove – for sammen er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå

Vi sikrer, at den nye beplantning i Folkeskovene består af en høj grad af hjemmehørende arter.

Vi tager hensyn til sikring af biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse i opbygningen og driften af arealerne.

Vi forpligter os til at plante 10 nye stykker skov i Danmark de kommende 10 år - på samlet 1.000 hektar. Det er vores hensigt, at Folkeskovene både gavner miljøet og skaber nogle miljøer for fremtidige generationer at være fælles om

De 10 Folkeskove skal placeres, så alle dele af landet er repræsenteret - tæt på hvor danskerne bor

Vil du vide mere? 

Ønsker du at vide mere om Coops Folkeskove kontakt da:

Generelt om Coops Folkeskove: 

Peter Svendsen
Klimachef
+45 5159 3298
peter.svendsen@coop.dk

Kira Toft Schmidt
Klimastrategisk Projektleder
+45 2157 0952
kira.toft.schmidt@coop.dk


Vi bestræber os på at give dig svar inden for 5 hverdage.

Om Skovrådet: 

Mia Brøndum Andersen
Projektansvarlig for Skovrådet
+45 2112 5728
mia.andersen@coop.dk

Karsten Toksvig
Specialkonsulent 
+45 2495 9159
karsten.toksvig@coop.dk


Coop Folkeskove A/S 
Roskildevej 65 
2620 Albertslund


CVR
41488972

Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.