Logo

Q&A Coop Folkeskove 

Hvor kommer den næste Coop Folkeskov?

Den næste Coop Folkeskov slår rødder i Tistrup i Varde Kommune, hvor Coop i sommeren 2023 købte 66,7 hektar jord. Arbejdet med at planlægge skoven sker i efteråret 2023, og i foråret 2024 planter vi træer. Når Coop Folkeskov Tistrup er vokset til, vil den binde to eksisterende naturområder sammen til ét stort område på hele 1.000 hektar. Større sammenhængende skove giver ifølge mange biologer en bedre og sundere natur.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på pengene går til ny skov og natur i Danmark?

Coop Folkeskove A/S er oprettet som et selvstændigt selskab under følgende formål: ”Coop Folkeskove A/S har til formål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding til gavn for klimaet, samt anden efter bestyrelsens beslutning tilknyttet aktivitet”. Således er naturskabelse eneformålet og fordi det er et selvstændigt selskab, vil der altid være fuld åbenhed i forhold til de økonomiske disponeringer.

Går penge fra Pant-donationer ubeskåret til skovrejsning?

Pengene går ubeskåret til Coop Folkeskove A/S som har til eneformål at opkøbe arealer i Danmark og drive og udvikle disse til offentlige tilgængelige skov- og naturområder med henblik på at skabe rammer for rekreative fællesskaber, øget biodiversitet, forbedret drikkevandskvalitet og CO2-binding. Således kan pengene, ud over jordkøb og beplantning, også f.eks. gå til at drifte arealer så det sikres at træerne gror (rense de første år), naturprojekter som søer, vandløb og stier og andre projektudviklingsaktiviteter i relation til arealer. 

Hvorfor koster det 17 kr. at lave 1 kvadratmeter ny skov og natur i Danmark?

Pengene går primært til køb af jorde, etablering af beplantning, etablering af søer, vandløb og andre naturprojekter med biodiversitet i højsæde. Desuden etableres der stier og adgangsveje og der opsættesvildthegn for at sikre at unge træer en sikker vækst de først år inden vildthegnene tages ned. Særligt køb af jorde er en tung post og typisk vil denne poste alene udgøre 12-13 kroner per kvadratmeter.

Hvad sker der hvis det bliver dyrere eller billigere at etablere skovområder?

Selvom vi regner med i gennemsnit at skulle investere 17 kroner per kvadratmeter skov og natur vil prisen variere fra sted til sted. Særlig påvirkning fra prisen på jorden og eventuelle eksterne bidrag fra eksempelvis tilskudsordninger eller vandforsyningsselskaber vil påvirke projektomkostningerne. Det er derfor vi skriver ca. angivelser på arealet til bidragsydelserne. Vi håber dog de fleste projekter kan realiseres for mindre end 17 kroner per kvadratmeter i omkostning for Coop Folkeskove så bidragene kan række endnu længere.

Kan Coop Folkeskove sælge arealerne?

Arealerne købes og opbygges ikke med henblik på salg. Men skulle bortsalg, af en eller anden ukendt årsag blive relevant, så vil det kunne forekomme. På alle skovarealerne vil der dog blive ansøgt om omdannelse til fredskov, således kan bidragsyder vide sig sikker på at skovarealerne vil forblive skov til evig tid.

Hvordan kan jeg vide mig sikker på at opgjorte klimaeffekter af Coop Folkeskove er reelle?

Coop Folkeskove har en ambition om at skabe de første anerkendte klimakreditter fra projekter på dansk jord. Derfor har vi gennemført en høringsproces af en nøje gennemgang af vores tilgang til opgørelsen af klimaeffekterne. Dette høringsdokument udleveres gerne hvis det har interesse. Det kan blandt andet nævnes at klimaopgørelsen fokuserer alene på CO2-effekten der er varig, således vil eventuel hugst der fjernes fra skoven, ikke indgå i opgørelsen af klimakreditterne.

Hvordan sikres det, at arealerne bliver publikumsvenlige og benyttes af danskerne?

Alle Coop Folkeskove får deres eget demokratisk nedsatte skovråd bestående af lokale ildsjæle, der ønsker at sikre lokal forankring og rekreativ udnyttelse af naturarealerne. Herudover er det altid vigtigt i udvælgelsen af arealerne, at det ligger placeret så der er et opland, der kan få gavn af områderne.

I stedet for at Coop benytter klimaeffekten fra mit bidrag i klimaregnskabet, kan jeg så selv ”få” klimaeffekten?

Coop har udviklet en transparent og gennemarbejdet metode til at sikre monitorering og verifikation af CO2-effekten fra folkeskovene. Afhængigt af årstal, beplantningstype, vejrforhold og en række parametre opgøres den årlige CO2-effekt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt administrere, på transparent vis, at klimaeffekterne tilskrives mindre bidragsydere, men måske det vil være muligt på et tidspunkt.

Hvordan kan jeg bidrage til skov og naturskabelse i Coop Folkeskove?

Du kan bidrage til mere skov og natur via dette link. Prisen er 50 kroner pr. 3 kvadrameter. Herudover kan du i SuperBrugsen, DagliBrugsen, Fakta og Coop 365 donere din pant ligesom du via fordelsprogrammet PRIME i Coop app’en vælge Coop Folkeskove som månedlig fordel. I PRIME vil tilvalg af Coop Folkeskove give 1 kvadratmeter ny skov og natur i Danmark per måned.